leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com
Verksamhetens mål och syfte
 • Verksamheten utgår från att rehabilitering och hälsofrämjande arbete är en process som bygger på att yttre sammanhang stimulerar, utvecklar och stödjer de inre resurser som krävs för att öka individens handlings-förmåga.
 • Ett syfte med de fysioterapeutiska insatserna inom specialområdet psykisk ohälsa är bl a att utveckla patientens kroppsmedvetenhet och kroppsliga funktionsförmåga och därmed befrämja utvecklingen mot ökad självkänsla, självkännedom och autonomi.
 • En central del i det arbetet är mötet och relationen mellan behandlare/terapeut och patient.
 • Mötet mellan patient och fysioterapeut och den terapeutiska relationen utgör en ömsesidig grund att utgå från i behandlingsarbetet.
 • Genom att gemensamt utforska orsakssammanhang kan en ökad förståelse och medvetenhet bidra till att aktivera de egna resurserna.
Integrativt behandlingsperspektiv
 • Verksamheten utgår från och kombinerar olika teorier och behandlingsmodeller utifrån varje enskild patients behov, förutsättningar och individuella funktionsmål.
 • Genom att kombinera fysioterapeutiska kunskaper och erfarenheter med ett relationellt psykoterapeutiskt perspektiv har verksamheten ett integrativt förhållningssätt på flera nivåer.
 • En central utgångspunkt är att det inom varje människa finns resurser till helande och läkning där förståelsen av kroppens funktion och rörelse utgör en grund för hälsa.
 • Behandlingsarbetets inriktning är process- och resursorienterat där den terapeutiska relationen och samspelet är centralt.
 • Symtom som kommer till uttryck via kroppen kan ha andra orsakssammanhang än rent fysiska. Symtombilden fungerar ofta som en ingång för att utforska dessa sammanhang.
 • Den utforskande delen utgör en viktig del i ett processinriktat behandlingsarbetet och kan äga rum på flera nivåer; såväl kroppsliga, känslomässiga som mentala och kognitiva.leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com