leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com
Behandlingsmetoder
  • Det relationella perspektivet finns med vid samtliga fysioterapeutiska interventioner och alla insatser sker i samtycke med patienten.
  • Val av behandlingsmetod sker utifrån varje enskild patients behov, symtombild, förutsättningar och individuella funktionsmål.
  • Tillsammans med patienten upprättas en individuell behandlingsplan.
  • Behandlingsarbetet följer såväl fysioterapiprocessen som den fasspecifika behandlingsmodellen vid komplex trauma.
  • De pedagogiska och psykoedukativa inslagen är oftast större i början av behandlingen.
  • Information om behandlingsalternativen förmedlas både muntligt och skriftligt.
EMDR (Eye movement dezensistisation and reprocessing);
- är en resursaktiverande metod. Forskning pekar på särskild god effekt vid behandling av trauma men visar på god effekt även vid annan psykisk ohälsa som t ex utmattningssyndrom, kriser, ångest och fobier.

IPT (Interpersonell psykoterapi);
- är en tidsbegränsad och strukturerad form av terapi, har fram för allt fokus på det mellanmänskliga. Forskning visar att det kan vara en effektiv metod vid depression.

Symboldrama;
- är en kreativt gestaltande terapimetod, symbolspråket kommer till uttryck via inre bilder och bildskapande. Bilden blir en del av en kreativ process och fungerar även som kommunikationsmedel i det terapeutiska rummet.

Kroppskännedom, mindfulness och klinisk hypnos;
- är metoder som är resursaktiverande, har stabiliserande och lugnande effekt. Fungerar bra som enskild metod, var för sig, men kombineras ofta med andra behandlingsmetoder. Mindfulness och kroppskännedom är särskilt bra i gruppsammanhang.


leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com