leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com

Självbild och självkänsla

  • Självbilden har en central roll i livet då den bild vi har av oss själv påverkar våra känslor, våra tankar och inte minst, vår kropp

  • Självkänsla handlar om den man är, den förställning eller bild man har inuti sig själv.

  •  En negativ självbild har ofta sin grund i en bristande självkänsla och påverkar hur man förhåller sig till sig själv. Självkritik och en känsla av att inte duga är dominerande egenskaper.

  • Den sunda självkänslan innebär en inre självrespekt och bidrar till att sätta rimliga gränser i relation till omgivningen och speglar därmed en positiv självbild.

  • En rehabiliteringsprocess blir framgångsrik om den inriktas på att utveckla individens inre resurser för ökad livskvalitet och handlingsförmåga


Positiv självbild
- självbilden speglar en del av individens inre resurser, självtillit, handlingsförmåga och förhållningssätt gentemot sig själv och sin omgivning-
- en positiv självbild visar hur väl man tycker om, accepterar och tar hand om sig själv och kan då vara tecken på en god omhändertagande förmåga av sig själv.
- en hög tilltro till sin förmåga att klara av situationer anses ha samband med en hög grad av självförtroende, höga förväntningar på sig själv, högt uppsatta mål, en positiv attityd och högre grad av motivation

Negativ självbild
- en negativ självbild kan vara en riskfaktor vid utvecklandet av stressrelaterade symtom
- den negativa självbilden säger förmodligen mer om upplevelsen av hälsa och livskvalitet än de faktiska kroppsliga funktionerna
- en negativ självbild bidrar till att sätta upp begränsningar för vad man tror sig klara av och skapar negativa målbilder och förväntningar
leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com